Steve Conner Photography | North Gem vs. Kootenai
North Gem Kootenai 2-14-2007 001North Gem Kootenai 2-14-2007 003North Gem Kootenai 2-14-2007 002North Gem Kootenai 2-14-2007 004North Gem Kootenai 2-14-2007 005North Gem Kootenai 2-14-2007 006North Gem Kootenai 2-14-2007 007North Gem Kootenai 2-14-2007 008North Gem Kootenai 2-14-2007 009North Gem Kootenai 2-14-2007 010North Gem Kootenai 2-14-2007 011North Gem Kootenai 2-14-2007 012North Gem Kootenai 2-14-2007 013North Gem Kootenai 2-14-2007 014North Gem Kootenai 2-14-2007 015North Gem Kootenai 2-14-2007 016North Gem Kootenai 2-14-2007 017North Gem Kootenai 2-14-2007 018North Gem Kootenai 2-14-2007 019North Gem Kootenai 2-14-2007 021