11112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00811112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00711112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00311112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00411112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00611112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00111112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00511112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00211112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 00911112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01111112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01211112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01411112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01311112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01011112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01711112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01511112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01811112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01911112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 01611112023 Florida Southwestern vs. CSI 11-11 020